ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: บทสร้างนิสัย

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) เป็น คณาจารย์เอกในทางเทศนา ได้เพียรรจนา “บทสร้างนิสัย” นี้ขึ้นเพื่อแจกแจงให้เห็นความสำคัญและรายละเอียดแห่งนิสัย หลักๆ ๒๐ ประการ อันจะช่วยสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของมนุษย์ที่ดีมีศีลธรรม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและ มีคุณค่าต่อสังคม ต่อประเทศชาติพระศาสนา