ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สามก๊ก วาทะธรรม สำนวนมังกร

ผู้แต่ง: ธรรมสภา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

“วาทะธรรมสำนวนมังกร” เป็นหนังสือที่รวบรวมคติธรรมคำสอนของนักปราชญ์จีนโบราณ อันเป็นมรดกตกทอดมานานนับ๑,๐๐๐ ปี คำสอนทั้งหลายได้รับการยอย่องสืบต่อกันมา ทำให้เกิดประโยชน์ และเกิดคุณค่าแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้คำสอน “วาทะธรรมสำนวนมังกร” ได้บังเกิดประโยชน์ แก่สาธุชนคนดี ธรรมสภาจึงได้รวบรวมคติธรรมจำกวรรณกรรมใน พงศาวดารสามก๊ก เพ่อืส่งเสริมคุณธรรมให้แพร่หลายยิ่งขึ้น “สามก๊ก” เป็นวรรณกรรมอมตะเรื่องหนึ่งในวรรณกรรมหลาย เรื่องของจีน ซึ่งแพร่หลายและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้มีการ แปลวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นภาษาไทย และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่นกัน เพราะเนื่องจากเนื้อเรื่องจะให้ความสนุกสนานแล้ว ยังได้ให้ ข้อคิดคำสอนต่างๆ ไว้มากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาทะคำคม อยู่ในวรรณกรรมเรื่องนี้ ก็เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้อ่านยิ่งนัก ซึ่งนอกจากจะ เกิดความประทับใจแล้ว ยังสามารถนไปใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ธรรมสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะให้ข้อคิดแก่ผู้สนใจ และได้นำข้อคิดคำสอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อประโยชน์อัน จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านตลอดไป