ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พิมพ์ครั้งที่ 2

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งซึ่งกันละกัน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป
จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
 หากคุณทำไม่เป็น ไม่รัดกุม ย่อมเสี่ยงกับการแพ้คดีความได้
ขอแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้
·         ตัวอย่างข้อบังคับฉบับเข้าใจง่าย
·         รัดกุม ยืดหยุ่น ใช้ได้จริงในทางปฏิบัต
·         เขียนรองรับกฎหมายใหม่ปี 2560 – 2562
·         มีตัวอย่างภาคปฏิบัติพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง