ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: วิเคราะห์ข้อมูลของสถิติด้วย SPSS For windows

ผู้แต่ง: สุวิชาน มนแพวงศานนท์

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows 
SPSS (Statistical Packages for the Social Science) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีการนำไปใช้ในทุกสาขา เช่น ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หนังสือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows เล่มนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการใช้งานได้จริง ครอบคลุมทั้ง Parametric และ Nonparametric Statistics มีภาพตัวอย่างแสดงทุกขั้นตอนของการใช้งานจริง อธิบายการแปลความหมายของผลลัพธ์ ตลอดทั้งอธิบายถึงวิธีการจัดการกับผลลัพธ์ที่เข้าใจได้ง่าย การกำหนดรูปแบบผลลัพธ์ด้วย Template, Script นอกจากนี้ยังอธิบายเปรียบเทียบคำสั่งของ SPSS แต่ละรุ่นเพื่อให้สามารถนำไประยุกต์ใช้กับ SPSS ทุกรุ่นได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัยหรือผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์