ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: สร้างแบบจำลองทางการเงิน (Financial Modelling) ด้วยโปรแกรม Excel

ผู้แต่ง: ศักดิ์สิทธิ์ ศุขสุเมฆ

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือที่แนะนำการสร้างแบบจำลองทางการเงินด้วยโปรแกรม Excel ครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ การเงิน และการบัญชี ที่จำเป็นในการสร้างแบบจำลอง รวมถึงกรณีศึกษาที่จำเป็น เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนและความต่างของเทคนิคการสร้าง อย่างแนวคิด องค์ประกอบ หรือการประยุกต์ใช้ โดยสร้างและแสดงลำดับขั้นตอนสูตรต่างๆ ทั้งหมดของแบบจำลองไว้อย่างชัดเจน ลองทำตามแล้วสามารถตรวจสอบได้ทุกระยะ สามารถเลือกอ่านบทใดก่อนก็ได้ และวิธีสร้างแบบจำลองนี้ ใช้ได้กับ Excel 2003 และ Excel 2007