ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์

ผู้แต่ง: สิทธิโชค วรานุสันติกุล

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมมนุษย์ในเหตุการณ์ทางสังคมโดยทั่วไปซึ่งบางครั้งอธิบายด้วยสามัญสำนึกก็ไม่ได้ความกระจ่างชัด โดยได้กล่าวถึงหลักการ ทฤษฎีต่างๆ และผลการวิจัยมากมายทางจิตวิทยาสังคมที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ในมุมมองของหัวข้อเรื่องที่สำคัญต่อไปนี้คือ สังคมประกิตหรือการเรียนรู้เพื่อกล่อมเกลาบุคลิกภาพและพฤติกรรม, การรับรู้ทางสังคม, เจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ, แรงจูงใจทางสังคมและการทำงาน, การใช้อิทธิพลทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคน, อิทธิพลของกระบวนการกลุ่มกับพฤติกรรมมนุษย์, ภาวะผู้นำ และพฤติกรรมการช่วยเหลือกัน การร่วมมือ การขัดแย้งกัน และการก้าวร้าวต่อกัน และนอกจากจะได้กล่าวถึงหลักการและทฤษฎีแล้ว ยังได้กล่าวถึงการนำเอาความรู้จากทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ดังนั้นนอกจากหนังสือเล่มนี้จะเหมาะสำหรับใช้อ่านประกอบการเรียนการสอนวิชา 'จิตวิทยาสังคม' ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้เขียนยังได้เขียนให้อ่านง่ายเพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปได้อ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วย