ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ

ผู้แต่ง: ดร. วนิดา วาดีเจริญ, ผศ. รังสรรค์ เลิศในสัตย์, รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้ อธิบายองค์ประกอบของการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่   ส่วนที่เป็นแนวคิดของการวิจัยว่าด้วยเรื่อง ทำวิจัยเพื่ออะไร ความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องทำวิจจัย ส่วนที่สองคือ ทฤษฎีของการวิจัย ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่งานวิจัยต้องมีทฤษฎีรองรับ จะเลือกใช้ทฤษฎีอย่างไรให้สอดรับกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา และในองค์ประกอบสุดท้ายคือ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยในภาคปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่องการลงสนามเก็บข้อมูลวิจัยลักษณะต่างๆ ไปจนถึงการวิเคราะห์ และสรุปผลในรูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการวิจัยในทุกประเภท และทุกขั้นตอนอย่างละเอียด มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ พร้อมสอดแทรกตัวอย่างไว้ในทุกๆ หัวข้อ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของการทำวิจัยได้อย่างชัดเจน