ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ทักษะชีวิตและสังคม (รหัสวิชา 2000-1502)

ผู้แต่ง: สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์

หมวดหลัก: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

 หนังสือ "ทักษะชีวิตและสังคม รหัส 2000-1502" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน เนื้อตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทักษะชีวิต สังคมของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทักษะชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นต้น ซึ่งทุกบทเรียนจะมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในการปฏิบัติ รวมทั้งได้นำความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในเนื้อหาการเรียนด้วย เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ