ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เก่งไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ผู้แต่ง: ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์,กฤษณะ มณีสอดแสง,เพชรศรี ลิมปิบันเทิง

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

สำนักพิมพ์  :  I Love CU  ราคาปก  :  425  บาท 
การเรียนเรื่องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้มีการทำความเข้าใจในหลักต่างๆ อย่างกระจ่างชัดเก่ง
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้นเล่มนี้ถือเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มีความครบครัน และคัดสรรเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนโดยนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที 4-6 หรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ก็สามารถใช้อ่านเพื่อทบทวนบทเรียน
และเตรียมตัวสอบได้ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจจะเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4-N5 ก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้เช่นเดียวกัน
เพราะเนื้อหาภายในเล่ม ได้จัดเรียงไวยากรณ์ตามเนื้อหาของหลักสูตรอย่างเป็นหมวดหมู่ พร้อมได้สรุปกลุ่มคำศัพท์ที่จำเป็นจะต้องรู้และต้องใช้ในการสอบ
และมีแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทพร้อมเฉลยอย่างละเอียดจำนวน 6 ชุดด้วยกัน ทั้งยังเสริมด้วยบทสรุปพื้นฐานไวยากรณ์อีกด้วย
ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเอื้อประโยชน์ และเสริมสร้างพื้นฐานทางไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่ดีให้แก่ผู้เรียนตามความตั้งใจของคณะผู้เขียนทุกประการ 
ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com