ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง: วิโรจน์ ชัยมูล, สุพรรษา ยวงทวง

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งใช้ประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีทุกสาขาวิชา นำเสนอด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เป็นลำดับขั้น มีภาพประกอบ และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าและทำความเข้าใจเพิ่มเติม