ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: กฎหมายแรงงาน 2564

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
ดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2564 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2564 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบท
กฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน
รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ มิถุนายน ปี พ.ศ.2564
 กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน