ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เงินทองต้องจัดการ

ผู้แต่ง: วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ Money Pro เงินทองต้องจัดการ เป็นข้อเขียน ข้อคิดเห็น และทัศนะ
ของ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ นกั จดั สรรและวางแผนการเงินมืออาชีพ ที่นำเสนอ
แนวทางการจดั การเงินทอง จัดการหนี้ จัดการการลงทนุ โดยอิงให้เข้ากับ สถานการณ์
ปัจจุบันที่เราๆ ท่านๆ กำลังเผชิญอยู่