ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เล่ม 2

ผู้แต่ง: ภาวิตา กุสุมภ์

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ความคาดหวังของผู้ที่เรียนภาษา คือ การใช้ภาษาที่ได้ร่ำเรียนมาติดต่อสื่อสารกับเจ้าของภาษาให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง
แต่การเรียนภาษาในชั้นเรียนก็เป็นเพียงแค่พื้นฐานที่สำคัญของผู้เรียน ส่วนจะสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน
และประสบการณ์ในการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ฯ  
สำหรับหนังสือ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการติดต่อสื่อสารในการทำงาน
และติดต่อธุรกิจจากการทำงานจริงร่วมกับชาวญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นมามากกว่ 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อย ๆ
ในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน และเจ้านายการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในทั้งทางโทรศัพท์และอืเมลคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการทำงาน
รวมไปถึงวัฒนธรรมและธรรมเนียมการปฏิบัติตนในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น ที่ผู้อ่านจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง