ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (การเขียนภาษาอังกฤษในสำนักงาน)

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. ณัฐวิภา วิริยา

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในองค์กรต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนยังเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้แก่องค์กรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ด้วยเหตุนี้ทักษะการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นต่อการสื่อสารระหว่างองค์กรและในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ภาษา คำศัพท์ และสำานวน ที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อสื่อสารในสำนักงานในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ การเขียนจดหมายสมัครงาน การแจ้งข้อมูล การนัดหมายการประชุม
การยืนยันการนัดหมาย การยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย การเชิญเข้าร่วมสัมมนา การตอบกลับจดหมายเชิญ
การแสดงความขอบคุณ การแนะนำพนักงานใหม่ การแจ้งบุคลากรเกษียณอายุ การตักเตือน และการประกาศหยุดงาน