ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน

ผู้แต่ง: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานเล่มนี้ แต่เดิมใช้ชื่อว่า
“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำาพิพากษาศาลฎีกา
เล่มที่ 1 กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน” มีการจัดพิมพ์ไปแล้ว 2 ครั้ง ผู้เขียนเรียบเรียง
หนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์มีองค์ความรู้
ความเข้าใจด้านกฎหมายและแนวคำาพิพากษาศาลฎีกา สามารถนำาความรู้นี้ไปใช้
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
การจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหนังสือให้สอดคล้อง
กับหนังสือเล่มอื่นๆ ของผู้เขียนเป็น “กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน”