ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เกมมิฟิเคชััน (Gamification) คือการใช้กลไกองค์ประกอบการออกแบบเกมเพื่่อความสนุุก
โดยสามารถนำมาปรับใช้ในกิจกรรมต่่างๆ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ออกแบบกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม โดยเครื่องมือนี้ถูกใช้อย่่างกว้างขวางโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการบันเทิงและการตลาด ที่เห็นตัวอย่างได้ชัดเจนคือ ระบบบัตรสะสมแต้มของร้านค้า
หรือการสะสมคะแนนในบริษัททีค้าขายในช่องทางออนไลน์
หนังสือ “การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน” เล่มนี้ที่เขียนโดย
ผศ.ดร.กิตติ ภูริทัต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยเนื้อหากล่าวถึงแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเกมมิฟิเคชัน ขั้นตอนในการทำ
กระบวนการพัฒนาสารสนเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การทำงาน การสอน และการทำวิจัยของผู้แต่ง
และได้นำเสนอเป็นรูปแบบหนังสือที่อ่านได้ง่าย มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้
ยังได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาแล้ว อันเป็นการช่วยยืนยันถึงความถูกต้องทาง
วิชาการของหนังสือ นับว่าเป็นหนังสือวิชาการที่มีคุณค่าอีกเล่มหนึ่งที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ดำเนินการพิมพ์และจัดจำหน่าย