ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: รวมกฎหมายปกครอง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองขึ้นเพื่อประโยชน์ในราชการแผ่นดิน
และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และการบริหารราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน หนังสือเล่มนี้ได้รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญของไทย
อีกทั้งได้สรุปหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญไว้ด้วยแล้ว จึงสะดวกแก่การจดจำ ค้นคว้า และการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ทนายความ
ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ปกครองในทุกภาคส่วน ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ปฏิบัติราชการในส่วนต่างๆ
ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป