ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คู่มือสุดยอดปุ๋ยทำเอง ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

ผู้แต่ง: พินิจ จันทร

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ1. ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และวัสดุเหลือใช้พวกอินทรีย์สาร 2. ปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ที่ได้มาจากการผลิตหรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่างๆการที่ชาวสวนชาวไร่เลือกใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากๆ และต่อเนื่อง
ส่งผลทำให้เกิดปัญหาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพของผู้ใช้ที่ต้องรับสารเคมีอยู่เป็นประจำแล้ว ดินก็ยังเสื่อมสภาพไม่สามารถปลูกอะไรได้งอกงามดังเดิม
จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพกันมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของเกษตรกรแล้ว ผักและผลไม้ที่ได้จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ปลอดภัย
สำหรับผู้บริโภคอีกด้วย และที่สำคัญยังช่วยประหยัดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี ได้ในปริมาณที่สูงมากในแต่ละปีหวังให้ผู้อ่านสามารถนำสูตรปุ๋ยที่ได้อธิบายในเล่มนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด