ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ชุดสืบสานศาสตร์พระราชา เล่ม 3 : ชัยชนะแห่งการพัฒนา

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง ‘มูลนิธิชัยพัฒนา’ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑
เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว ไม่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ระเบียบหรืองบประมาณของระบบราชการ
จนทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วน กล่าวได้ว่า การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนาเกิดความสมบูรณ์ขึ้น
และเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้