ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ชุดสืบสานศาสตร์พระราชา เล่ม 6 : ปิดทองหลังพระ

ผู้แต่ง: ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์

สำนักพิมพ์: สถาพร บุ๊คส์

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มุ่งเน้นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่สู่ชุมชนใน ๖ มิติหลัก
ได้แก่ มิติเรื่องน้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการทรงงานทั้ง ๒๓ ข้อ เป็นแนวทางหลักในการดำเนินโครงการ รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องของปัญหา
และความต้องการของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม การรวบรวมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเป็นคลังความรู้ การนำองค์ความรู้จากโครงการพระราชดำริไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน
การจัดทำคู่มือขั้นตอนการพัฒนาและบริหารโครงการ การติดตามประเมินผลเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับโครงการขยายผลในพื้นที่อื่นๆ การจัดทำความรู้พร้อมใช้ที่ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้กับภูมิสังคมได้
การเชื่อมโยงองค์ความรู้โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญ การเชื่อมความรู้จากสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน โดยมีความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับสถาบันอุดมศึกษา