ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ประมวลรัษฎากร และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ประมวลรัษฎากร เป็นชื่อของกฎหมายภาษีอากรฉบับหนึ่ง เดิมเป็นที่รวมกฎหมายภาษีอากรที่สำคัญหลายประเภท ปัจจุบันมี ๔ ประเภท คือ
๑. ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล)
๒. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
๔. อากรแสตมป์
สำหรับประชาชนที่มีหน้าที่ในการเสียภาษี การมีความรู้ทางด้านภาษีอากรจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่ควรจะต้องศึกษาหาความรู้ในด้านภาษีให้ได้มากที่สุด
โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ จะต้องมีความเข้าใจให้มาก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทุกท่าน
หนังสือเล่มนี้ได้รวมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรที่สำคัญๆ และประมวลรัษฎากร อีกทั้งได้สรุปหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญไว้ด้วยแล้ว เพื่อสะดวกแก่การจดจำ ค้นคว้า
และการใช้งาน เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย นิติกร ทนายความ ผู้ที่ทำงานด้านการเงิน การธนาคาร บัญชี ภาษีอากร รวมถึงตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา
อัยการ ตุลาการ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป