ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: กลยุทธ์การขายที่สร้างโอกาสทางการตลาด

ผู้แต่ง: สมชาติ กิจยรรยง

สำนักพิมพ์: บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

กลยุทธ์ที่เป็นแนวทางการขายเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งของตลาด เพื่อที่จะได้ครอบครองหรือการเพิ่มขึ้นของยอดขายของผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือการบริการขององค์กรที่มีหรือขายอยู่ให้เป็นสินค้าแนวหน้าอยู่เสมอ
หลีกลี้หนีไม่พ้นเรื่องการตลาดควบคู่กันกับกลยุทธ์การขายของนักขาย โดยฝ่ายบริหารการตลาดได้กำหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้นักขายดำเนินกิจกรรมไปตามแนวทางหรือกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์การลดราคา
กลยุทธ์สินค้าราคาถูก กลยุทธ์สินค้าเชิดหน้าชูตา กลยุทธ์ขยายพันธุ์ กลยุทธ์การประดิษฐ์คิดค้นสินค้าใหม่ กลยุทธ์การปรับปรุงการบริการ กลยุทธ์การประดิษฐ์คิดค้นช่องทางการจำหน่าย กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต
กลยุทธ์การโฆษณาและส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ราคาต่ำกว่าราคาตลาด กลยุทธ์ราคาที่ยืดหยุ่นได้ กลยุทธ์ราคาส่งเสริมการขาย ปัจจุบันนี้เรามักได้ยินการกล่าวถึงจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในหลายอาชีพ
จริยธรรมคือความถูกต้องในการปฏิบัติและคุณค่าทางศีลธรรม ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและมีเหตุผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือบริษัทนั้น
จะต้องไม่ก่อความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม ความรับผิดชอบของนักการตลาดยุคก่อน มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ต่อลูกค้าเป็นสำคัญ แต่ในปัจจุบันมีความโน้มเอียงว่าไม่ใช่ ดังนั้นผู้บริหารธุรกิจนักขาย นักการตลาด
จะต้องร่วมมือกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมกันต่อไปหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการใช้แนวความคิดทางการตลาดเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินการเพื่อใช้ทั้งเทคนิคศิลปะในการเสริมสร้างและบันดาลยอดขาย
โดยในเนื้อหาได้กล่าวถึงเริ่มต้นให้กับนักขายให้ใช้หลัก 4ท. 5ย. และ 6ส. เพื่อการขายแบบมืออาชีพ อีกทั้งได้รับรู้ว่ารู้ไหมสิ่งที่ลูกค้าต้องการอะไรบ้าง ให้ได้ทราบกลยุทธ์การขายในสภาวะปัจจุบัน
รู้การตลาดเพื่อการขายสำหรับนักขายได้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าว่ามีแนวทางในการตัดสินใจอย่างไร หันมาใช้แนวทางการตลาดเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ โดยรับรู้แผนการตลาดเพื่อมาวางแผนในทำงานหรือการขาย
เพื่อให้ผู้อ่านได้สร้างพลังจิต สร้างภาพ สร้างความสำเร็จ โดยได้ให้ไอเดียใหม่ในการขายเชิงรุก ได้เห็นศิลปะและยุทธวิธีขายให้ชนะคู่แข่งสิ่งเล็กน้อยที่ไม่ควรละเลยในเรื่องศาสตร์และศิลป์ในการอ่านลูกค้าจากภาษาท่าทาง
เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการขายให้ก้าวหน้าหรือก้าวไกล ตอนท้ายเล่มผู้เขียนได้กล่าวถึงแนวทางในการขายของ นักขายสินค้าอุตสาหกรรม แนวความคิดในการขายประกันภัยประกันชีวิตและกลยุทธ์การขายสินค้าต่างจังหวัด
เพื่อการรับรู้สิ่งที่ดีมีประโยชน์และนำมาใช้ในอันที่จะบันดาลยอดขายให้เจริญเติบโตต่อไปไม่หยุดยั้ง