ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้แต่ง: อ.ภาวิน พจนอารี

สำนักพิมพ์: แม็คเอ็ดดูเคชั่น

หมวดหลัก: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต การดูและรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของวัยรุ่น  สัมพันธภาพที่ดี  การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุ 
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ยาและสมุนไพรไทย สิ่งเสพติดและกฎหมายที่ควรรู้ อุบัติเหตุและกฎหมายที่ควรรู้ หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย / กีฬาไทย / กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา