ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: รวมกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

ประมวลกฎหมายที่ดิน" ได้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ นับถึงปัจจุบันมีการแก้ไขแล้วหลายครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป โดยในเล่มได้อัพเดตถึง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดด้วยแล้ว
รวมถึงได้เพิ่ม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีการบัญญัติขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับการจัดเก็บภาษีฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า อีกทั้งผู้รวบรวมยังได้ สรุปหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ไว้ด้วย จึงสะดวกแก่การจดจำ ค้นคว้า และการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง
เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่ดิน การจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร/อุตสาหกรรม
และผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป