ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: คำอธิบาย+ตะลุยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก : วิชาความรู้และลักษณะข้าราชการที่ดี

ผู้แต่ง: พัตร์พิมล อ่อนจีน

สำนักพิมพ์: Equal Write

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

รายละเอียดหนังสือเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
- ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
• แบบทดสอบท้ายบท
• ข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด ชุดละ 25 ข้อ