ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ป.อาญา และ ป.วิ อาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง: บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไว้ในเล่มเดียว เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พิเศษ! มีสรุปหัวข้อเรื่องในส่วนประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้ทุกมาตรา เพื่อสะดวกในการอ่าน ศึกษา และค้นคว้า