ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ
คำถามที่ต้องมีคำตอบ
- ความรู้ที่เป็นศักยภาพในการแข่งขัน
ที่อยู่ภายในองค์กรของท่านที่เห็นๆ กัน
อยู่อย่างชัดแจ้งนั้น ถูกจัดการให้เกิด
การเสริมแรงเสริมความสามารถ
ในเชิงธุรกิจแล้วหรือยัง ?
- ความรู้ที่อยู่ภายในตัวตนของ
คนทำงานนั้นถูกจัดการถ่ายโอน
ไว้อย่างเป็นระบบแล้วหรือยัง ?
สารบัญ
บทที่ 1 สารสนเทศ ความรู้  และการจัดการความรู้
บทที่ 2 ทำความเข้าใจกับการจัดการความรู้
บทที่ 3 การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ
บทที่ 4 ระบบการจัดการความรู้
บทที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
บทที่ 6 การจัดการความรู้กับองค์กรการเรียนรู้
บทที่ 7 ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
ฯลฯ