ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้แต่ง: ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  "โลกของธุรกิจปัจจุบัน อยู่ในยุคไร้พรมแดน
 ทุกธุรกิจล้วนมีโอกาสขยายขอบข่ายไปยังทั่วทุกมุมโลก
ซึ่งก็แน่นอนว่า การแข่งขัน กฎกติกา และกฎระเบียบต่างๆ
  ย่อมมีอยู่ บ้างก็เป็นโอกาส บ้างก็เป็นอุปสรรค
แล้วคุณจำเป็นต้องรู้อะไร และจะต้องจัดการอย่างไร?"
สารบัญ
บทที่ 1 ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 3 สภาพแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ
บทที่ 4 การบังคับและการควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศ
บทที่ 5 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
บทที่ 6 ระบบการเงินและเศรษฐกิจ และสนธิสัญญาการค้าต่างประเทศ
บทที่ 7 การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ
ฯลฯ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-03-03 07:03