ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น

ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจพื้นฐาน
สำหรับการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรทุกประเภท
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา
และผู้ที่ต้องการพัฒนาองค์กร ให้เพียบพร้อมด้วยสารสนเทศและความรู้
ที่สามารถนำมาใช้เพิ่มศักยภาพ และความสามารถขององค์กร
ตลอดจนบุคลากรทุกระดับ
สารบัญ
บทที่ 1 สังคมสารสนเทศสู่สังคมความรู้
บทที่ 2 ความสำคัญของสารสนเทศ
บทที่ 3 รากฐานของการพัฒนาสารสนเทศ
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ของการสื่อสารและสารสนเทศ
บทที่ 5 ทฤษฎีระบบ
บทที่ 6 ระบบสารสนเทศ
บทที่ 7 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้
ฯลฯ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-10-19 13:04