ข้อมูลวีดีโอ

วีดีทัศน์ครบรอบ ๑๑๑ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา