ข้อมูลวีดีโอ

วีดีทัศน์ครบรอบ ๑๑๑ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวด:

เนื้อหา